Home Brand Management

Double spotting

632

Double spotting: phát sóng liên tiếp hai lần một quảng cáo. Có lúc phát sóng ba lần liên tiếp (Triple Spotting).

SHARE