Home Brand Management

Data Base Advertising

968

Data Base Advertising: lối quảng cáo bằng cách dùng lượng thông tin trữ dược để thông tin đến từng cá nhân theo nhu cầu của họ. Một lối tiếp thị trực tiếp (DM).

SHARE