Chief Risk Officer viết tắt là CRO hay Chief Risk Management Officer viết tắt là CRMO: nghĩa là giám đốc quản lý rủi ro -Một vị trí không thể thiếu trong quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp. Vai trò và trách nhiệm của CRO là tổ chức và thực hiện ERM, phục vụ hoạt động chiến lược của doanh nghiệp. CRO cần có quan điểm độc lập với các cấp quản lý điều hành doanh nghiệp về những vấn đề kinh doanh do họ đưa ra và CRO cần phải đưa những vấn đề đó ra phân tích kỹ dưới góc độ rủi ro trong các cuộc họp của HĐQT.

CRO hoặc CRMO là nhà quản lý có trách nhiệm phải quản trị những rủi ro một cách hiệu quả, và cả các cơ hội liên quan. Các rủi ro thường được phân loại là rủi ro chiến lược, rủi ro uy tín, rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, hoặc rủi ro liên quan đến giám sát tuân thủ. Trong nhiều tổ chức có cơ cấu phức tạp, các CRO có trách nhiệm phối hợp các phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro doanh nghiệp.
 
Vị trí này đã trở nên phổ biến hơn sau khi Công ước Basel, Đạo luật Sarbanes-Oxley, Báo cáo Turnbull.
 
Một ưu tiên chính của các CRO là đảm bảo rằng công ty tuân thủ đầy đủ các quy định được áp dụng (công việc giám sát của Giám đốc giám sát tuân thủ, hay Trưởng nhóm giám sát – CCO). Họ cũng có thể phải đối phó với các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, kiểm toán nội bộ, điều tra doanh nghiệp, gian lận, và an ninh thông tin. Các CRO thường có bằng cấp sau đại học và ít nhất 20 năm kinh nghiệm kinh doanh về kế toán, thống kê bảo hiểm, kinh tế, và kiến thức pháp lý.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.