Affiliations List viết tắt AffiL – Danh sách Chi nhánh: cung cấp một phương pháp để xác định xem cá nhân/tổ chức xác thực tên miền có một liên kết cụ thể. Có nhiều loại danh sách liên kết khác nhau. Họ có thể khai báo quyền sở hữu của nhà xuất bản, một số giấy phép của nhà xuất bản, thành viên trong một nhóm…Bao gồm:

  • Một tổ chức ngành nghề như tổ chức tài chính hoặc các hãng hàng không có thể muốn xuất bản danh sách các thành viên của mình.
  • Một tổ chức đơn lẻ có thể kiểm soát nhiều tên miền dường như không liên quan và có thể bị phân tán qua nhiều nhánh của hệ thống phân cấp tên miền.

Một tổ chức có tác giả thư và có tên miền trong RFC5321. Với trường “From”, có thể muốn cung cấp danh sách rõ ràng các tổ chức được ủy quyền gửi thư thay cho nó và tên miền của nó trong “From”: trường domain có thể được sử dụng làm mã nhận dạng cốt lõi trong quy trình đánh giá, chẳng hạn như khi lọc thư đến. Một loại đánh giá là để ghi nhớ rằng tên được sử dụng bởi một người, vai trò hoặc tổ chức có một liên kết cụ thể, chẳng hạn như là một phần của một công ty nổi tiếng hoặc là một phần của một hiệp hội ngành công nghiệp nổi bật. Danh sách này khác với danh sách đánh giá chất lượng, chẳng hạn như danh tiếng email. Nó cung cấp một phương tiện mà chủ sở hữu danh sách có thể mô tả danh sách, nhưng đặc điểm kỹ thuật không cho biết các chi nhánh có tồn tại hay cần được tư vấn. Đặc tả sử dụng Vouch By Reference (VBR) làm cơ chế truy vấn của nó.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.