Tagline là một dạng slogan hoặc cụm từ ngắn gọn, dễ nhớ và sống động tóm tắt về một công ty hoặc một sản phẩm, dùng để triển khai cho 01 chiến dịch truyền thông ngắn  hạn và chỉ dành cho một số sản phẩm/dịch vụ nhất định.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.