Home Tags Social

Tag: Social

Facebook Domain Verification

Tính toàn vẹn của nội dung trên Facebook là vấn đề được quan tâm hàng đầu; và xác minh miền là một bước trong...

Opinion Leader

Opinion Leader: kẻ dẫn đầu dư luận. Xem thêm thuật ngữ Key Opinion Leader & Digital Opinion Leader

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS - Hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và xã...

Social Click Rate

Social Click Rate: Tỷ lệ Nhấp có Liên hệ xã hội là Lượt nhấp Quảng cáo có Liên hệ xã hội được phân chia...

Social Clicks

Social Clicks: Số nhấp chuột quảng cáo của bạn nhận được khi quảng cáo được hiển thị với thông tin xã hội (ví dụ:...

Social Impressions

Social Impressions: Số lần quảng cáo của bạn được phân phối với thông tin xã hội. Ví dụ: nếu 3 người được phân phối...

Social Reach

Social Reach: Số người được phân phối quảng cáo của bạn với thông tin xã hội. Ví dụ: nếu 3 người xem một quảng...

Link Click

Link Click: Số lần nhấp chuột vào liên kết xuất hiện trên quảng cáo hoặc Trang của bạn chuyển mọi người đến trang ngoài...

Event Responses

Event Responses: Phản hồi sự kiện được tính là số lần mọi người RSVP trong vòng 24 giờ kể từ khi xem quảng cáo...

Page Engagement

Page Engagement: Tương tác với trang là tổng số hành động liên quan đến tương tác trên bài viết và trang của bạn trong...
Edit with Live CSS