Home Brand Management

Wide Shooting

3

Wide Shooting: thu hình tự do, không dựa vào bảng phân đoạn.

 

SHARE