Home Email & SMS Marketing

What You See Is What You Get viết tắt WYSIWYG

1094

What You See Is What You Get viết tắt WYSIWYG : Điều bạn thấy là điều bạn nhận được. Đó là một loại trình soạn thảo HTML cho phép bạn sử dụng một chương trình tương tự như Microsoft Word để dễ dàng thiết kế một mẫu email hoặc một trang web mà không cần phải viết code.

SHARE