Home Marketing technology/Technical

Webhook

823

Webhook là một công cụ để truy vấn và lưu trữ dữ liệu của một Event xác định. Bạn có thể đăng ký đường dẫn http:// hoặc https:// – nơi mà dữ liệu của Event được lưu trữ dưới dạng XML hoặc JSON. Webhook có thể được đăng ký cho các Event sau:

App: uninstalled
Cart: create/update
Checkout: create/delete/update
Collection: create/update/delete
Customer: create/delete/disable/enable/update
Fulfillment: create/update
Order: create/delete/updated/paid/cancelled/fulfilled/partially_fulfilled
Order Transaction: create
Product: create/update/delete
Refund: create
Store: update

SHARE