Home Brand Management

Visual Identity

1054

Visual Identity: Hình ảnh thương hiệu, bao gồm cả những phần như logo, cách sử dụng và sắp xếp ngôn từ, bao bì, đóng gói.

SHARE