Home Brand Management

Video Tape Recorder viết tắt VTR

1452

Video Tape Recorder viết tắt VTR: Máy thu hình, âm thanh thành tín hiệu vào băng từ.

 

SHARE