Home Brand Management

Universer

521

Universer – Tổng thể: Bao gồm tất cả các đối tượng được nhắm đến để nghiên cứu và phân tích theo một số đặc điểm xác định (giới hạn địa lý, tuổi, giới tính, học vấn…). Vd: Toàn bộ dân số Hà Nội, dân số nam từ 15 đến 50 tuổi thuộc địa bàn Hà Nội, dân số có học vấn Đại học thuộc địa bàn Hồ Chí Minh…

SHARE