Universer – Tổng thể: Bao gồm tất cả các đối tượng được nhắm đến để nghiên cứu và phân tích theo một số đặc điểm xác định (giới hạn địa lý, tuổi, giới tính, học vấn…). Vd: Toàn bộ dân số Hà Nội, dân số nam từ 15 đến 50 tuổi thuộc địa bàn Hà Nội, dân số có học vấn Đại học thuộc địa bàn Hồ Chí Minh…

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.