Home Tracking & Reporting

Unique Click – Through Rate viết tắt uCTR

1594

Unique Click – Through Rate viết tắt uCTR: Số người đã nhấp vào quảng cáo của bạn chia cho số người bạn đã tiếp cận. Ví dụ: nếu bạn đã nhận được 20 lần nhấp duy nhất và quảng cáo của bạn đã được phân phối cho 1.000 người duy nhất, tỷ lệ nhấp duy nhất của bạn sẽ là 2%.

SHARE