Home Brand Management

Unduplicated Audience

737

Unduplicated Audience: Khán thính giả không trùng lắp, nghĩa là mới xem đài lần đầu tiên, xem đều đặn sẽ grở thành Duplicated Audience và làm tăng chỉ số thính thị

SHARE