Churn rate – Tỷ lệ Churn (đôi khi được gọi là tỷ lệ tiêu hao): theo nghĩa rộng nhất, là thước đo số lượng cá nhân hoặc vật phẩm di chuyển ra khỏi nhóm tập thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là một trong hai yếu tố chính xác định mức độ ổn định của khách hàng mà một doanh nghiệp sẽ hỗ trợ.

Trong cách tính Customer Lifetime Value viết tắt CLV/CLTV, Tỷ lệ Churn được định nghĩa là tỷ lệ khách hàng kết thúc mối quan hệ với một công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Một trừ tỷ lệ churn là tỷ lệ duy trì. Hầu hết các mô hình có thể được viết bằng cách sử dụng tỷ lệ churn hoặc tỷ lệ duy trì. Nếu mô hình chỉ sử dụng một tỷ lệ churn, giả định rằng tỷ lệ churn là không đổi trong suốt cuộc đời của mối quan hệ với khách hàng.

Thuật ngữ được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh, nhưng được áp dụng rộng rãi nhất trong kinh doanh đối với cơ sở khách hàng theo hợp đồng. Ví dụ: đây là một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào với mô hình dịch vụ dựa trên thuê bao, bao gồm mạng điện thoại di động và nhà khai thác truyền hình trả tiền. Thuật ngữ cũng được sử dụng để chỉ doanh thu của người tham gia trong các mạng ngang hàng. Tỷ lệ Churn là một đầu vào quan trọng vào mô hình hóa giá trị suốt đời của khách hàng và có thể là một phần của một mô phỏng được sử dụng để đo lường lợi nhuận trên đầu tư tiếp thị bằng cách sử dụng mô hình hóa hỗn hợp tiếp thị.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.