Home Brand Management

Trademark

1009

Trademark – Bản quyền thương mại: Những dấu hiệu đã đăng kí dùng đề nhận biết và phân biệt sản phẩm, dịch vụ so với những sản phẩm cùng loại và được luật pháp bảo vệ.

SHARE