Home Brand Management

Technical Director

563

Technical Director: trung gian giữa giám đốc và người quay phim để truyền đạt chỉ thị cho người này. Phụ trách gắn, tháo bộ phận máy quay phim