Home Brand Management

Subliminal Effect

863

Subliminal Effect: Hiệu quả do lối quảng cáo dùng những kích thích ngoài vùng cảm nhận bình thường của cảm giác để đánh vào tiềm thức.

SHARE