Home Brand Management

Spot Commercial

636

Spot Commercial: Thương điệp lẻ, dài dưới 1 phút và không dính líu gì tới nội dung tiết mục. Còn gọi là Spot Announcement.

 

SHARE