Spamdexing: Là thủ thuật làm đầy các từ khoá vào Meta tags để đạt một vị trí cao hơn trên công cụ tìm kiếm. Nếu công cụ tìm kiếm biết bạn làm điều này thì họ sẽ không đăng ký danh sách cho bạn lần nữa.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.