Home Brand Management

Sound Track

351

Sound Track: Đường viền trên phim ảnh, phần để ghi âm thanh bằng thủ pháp quang học.

SHARE