Home Email & SMS Marketing

Shared IP

684

Shared IP: là một địa chỉ IP dùng chung để gửi email. Đây là một sự lựa chọn nhằm tiết kiệm chi phí so với việc bạn sử dụng riêng một địa chỉ IP.

SHARE