Home Brand Management

Set hay TV Set Đài

748

Set hay TV Set Đài: tức máy truyền hình (thực sự ra là nhận hình). Còn có nghĩa là phông cảnh.

SHARE