Home e-Commerce

Secure Electronic Transaction viết tắt SET

1683

Secure Electronic Transaction (viết tắt SET) – Giao dịch điện tử an toàn: Là tiêu chuẩn bảo mật mới nhất trong thương mại điện tử. Một chuẩn mới cho việc giao dịch qua thẻ tín dụng trên Internet. SET đã được chấp thuận bởi một số tổ chức và công ty đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thương mại điện tử, trong đó có Microsoft, Netscape, Visa và Mastercard.

Bằng việc sử dụng công nghệ chữ ký điện tử, SET cho phép các công ty bán hàng xác thực người mua một cách an toàn. SET cũng bảo vệ người mua bằng một cơ chế cho phép chuyển số thẻ tín dụng của khách hàng cho ngân hàng phát hàng thẻ để xác thực và thanh toán, không qua sự can thiệp của công ty bán hàng. Nhằm làm tăng khả năng an toàn cho các giao dịch trên Internet đặc biệt là các giao dịch bán hàng.

SHARE