Một tính năng của Facebook hỗ trợ những người quản lý fan page là Saved Replies cho phép bạn lưu lại một số câu trả lời thông dụng để có thể nhanh chóng sử dụng khi trả lời các liên hệ của khách hàng. Tính năng này sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho những người quản lý fan page khi phải thường xuyên trả lời khách hàng những câu hỏi được lập đi lập thường xuyên. Các replies này có thể được cá nhân hóa bằng cách tự động thêm thay thế các placeholder định sẵn bằng các thông tin định trước (như là trong email). Ví dụ như tên và họ khách hàng, tên và họ admin hay URL website, số điện thoại và địa chỉ. Bạn cũng có thể tìm kiếm và sử dụng các Saved Replies này một cách dễ dàng ngay cả khi đang trả lời khách hàng.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.