Home Brand Management

Sample

1235

Sample – Mẫu nghiên cứu: Bao gồm các đối tượng được lựa chọn để thực hiện việc nghiên cứu và thu thập thông tin. Thông tin thu thập từ mẫu nghiên cứu được dùng để suy rộng cho toàn bộ tổng thể.

Trong số liệu thống kê và phương pháp nghiên cứu định lượng, mẫu dữ liệu là một bộ dữ liệu thu thập được và/hoặc được lựa chọn từ một quần thể thống kê theo một quy trình xác định. Các yếu tố của một mẫu được gọi là các điểm lấy mẫu, các đơn vị lấy mẫu hoặc các quan sát.

Thông thường, dân số rất lớn, đưa tổng điều tra hoặc liệt kê đầy đủ tất cả các giá trị trong dân số hoặc không thực tế hoặc không thể. Mẫu thường đại diện cho một tập hợp con của kích thước có thể quản lý. Các mẫu được thu thập và thống kê được tính từ các mẫu, để có thể đưa ra suy luận hoặc ngoại suy từ mẫu cho dân số.

Mẫu dữ liệu có thể được lấy ra từ một quần thể không thay thế (nghĩa là không có phần tử nào được chọn nhiều lần trong cùng một mẫu), trong trường hợp đó nó là tập hợp con của một quần thể; hoặc với sự thay thế (tức là một phần tử có thể xuất hiện nhiều lần trong một mẫu), trong trường hợp đó nó là một multi-subset.

SHARE