Sales Concept  là một khái niệm hay một ý tưởng mà đặt trọng tâm vào việc bán hàng hoá và dịch vụ và không phải là nhu cầu cơ bản hoặc muốn, và nó không thực sự quan trọng cho dù các sản phẩm thực sự cần thiết của khách hàng hay không . Trọng tâm là bán hàng (lợi nhuận ) đầu tiên và sau đó cho tiếp thị.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.