Home Brand Management

Rough Cut

510

Rough Cut: cắt dối, phim cắt dài hơn đoạn cắt thường còn phải được chỉnh lý.

SHARE