Home Brand Management

Representative office

1293

Representative office – Văn phòng đại diện là văn phòng được thành lập bởi một công ty để tiến hành tiếp thị và các hoạt động phi giao dịch khác, thường là ở nước ngoài nơi mà văn phòng chi nhánh hoặc công ty con không được bảo đảm. Các văn phòng đại diện nói chung dễ thiết lập hơn chi nhánh hoặc công ty con, vì chúng không được sử dụng cho “kinh doanh” thực tế (ví dụ như doanh số bán hàng) và do đó ít có động cơ hơn để được quy định.

Chúng đã được các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng rộng rãi ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam mặc dù họ có những hạn chế thông qua việc không thể lập hoá đơn cho hàng hoá hoặc dịch vụ tại địa phương. Do đó, các Văn phòng đại diện có xu hướng được sử dụng bởi các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực như tìm nguồn cung ứng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, và các hoạt động liên lạc chung giữa Văn phòng chính và Văn phòng Đại diện ở nước ngoài.

SHARE