Home e-Commerce

Recurring payment hay transaction,subsequent payment

1548

Recurring payment (hay transaction, subsequent payment):  Là một giao dịch hay yêu cu thanh toán được lặp lại từ lần giao dịch đầu tiên. Ví dụ, giao dịch đăng ký thanh toán hàng tuần, hàng tháng.

SHARE