Home Display Advertising

Real-time bidding viết tắt RTB

624

Real-time bidding (viết tắt RTB) là việc mua bán lượt hiển thị quảng cáo online thông qua cơ chế thời gian thực xảy ra vào lúc trang web đang tải. Những cuộc đấu giá diễn ra dễ dàng hơn bởi ad exchange và supply-side platforms (SSP).