Home Research

Questionaire

756

Questionaire: Bảng câu hỏi trong nghiên cứu thị trường, có 02 loại: bảng câu hỏi định lượng và bảng câu hỏi định tính. 

SHARE