Home e-Commerce

Quantity discount

725

Quantity discount: Giảm giá cho số lượng mua lớn. Thuật ngữ này thường áp dụng trong mô hình kinh doanh B2B.

SHARE