Home Brand Management

Quality Value Club viết tắt QVC

443

Quality Value Club viết tắt QVC: Tên một chương trình truyền hình giúp người tiêu thụ mua hàng từ nhà mình (Home Shopping)

SHARE