Home Brand Management

Quality Rating hay Q-Rating

498

Quality Rating hay Q-Rating: Phương pháp đo độ thưởng thức hay đo một tiết mục truyền hình theo 5 thứ bậc hình thức.

SHARE