Home e-Commerce

Push technology

1575

Push technology – Công nghệ đẩy: Phân phối thông tin tự động tới khách hàng. Trái ngược với công nghệ kéo (pull technololy) là khi khách hàng chủ động tìm kiếm thông tin trên mạng.

SHARE