Proxy – Một proxy cho phép người dùng ẩn địa chỉ IP của họ và cho phép họ duy trì trạng thái vô danh / hoặc xuất hiện để có thể sử dụng trên một máy tính khác nhau trong một vị trí khác để kết nối với internet.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.