Home Social Media

Promoted Accounts

821

Promoted Accounts là hệ thống sẽ đề xuất các tài khoản mà mọi người hiện không theo dõi và có thể thấy thú vị để “Follow”.  Promoted Accounts giúp giới thiệu nhiều tài khoản đa dạng hơn mà mọi người có thể thưởng thức.

Link tham khảo gốc: https://business.twitter.com/en/help/overview/what-are-promoted-accounts.html

SHARE