Power Brand – Thương hiệu mạnh: Chiến lược nhằm tạo cho từng sản phẩm trong ngành hàng của doanh nghiệp có những lợi thế và sức mạnh riêng mà không cần sự hỗ trợ từ những thương hiệu mẹ hoặc những thương hiệu khác.

Chiến lược thương hiệu mạnh là một chiến lược khai thác nguồn lực nội tại để thương hiệu, sản phẩm có thể tồn tại và được bảo vệ một cách hợp pháp. Chiến lược này chủ yếu được sử dụng trong ngành hàng tiêu dùng. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.