Home Production

Post type

710

Khái niệm chỉ một thành phần nào đó trong WordPress để chứa nội dung. Mặc định trong WordPress đã có cung cấp sẵn 5 post type mặc định đó là:

  • Post
  • Page
  • Attachment
  • Revision
  • Nav Menu

Trong đó, post type Post và Page được dùng để đăng nội dung lên website như bài viết, trang giới thiệu,…và mỗi post type đều có thể thiết lập các chức năng được hỗ trợ. Các bạn cũng có thể tự tạo post type phù hợp với yêu cầu của mình. Có lẽ cái này bạn phải cứng cứng wordpress và biết lập trình PHP.

SHARE