Home Brand Management

Post-purchase behavior

1334

Post-purchase behavior – Hành vi sau mua: là các giai đoạn của Quyết định quy trình mua khi một người tiêu dùng sẽ có hành động bổ sung, hoàn toàn dựa trên sự hài lòng hoặc không hài lòng của họ.

SHARE