Home Email & SMS Marketing

Plain Text Email

665

Plain Text Email: Một email dạng văn bản đơn thuần, không có HTML. Bạn nên luôn luôn cung cấp cả hai tùy chọn cho khách hàng, có thể nhận bằng HTML hoặc thuần văn bản.

SHARE