Phương pháp Jean-Jacques Lambin: mô hình khoa học để thiết định ngân khoản quảng cáo (xem Th. Fabre, 1992). Phương pháp Lambin hay phương pháp phân tích đa biến số (Méthodes d’analyses multivariées (P)) nhằm cô lập hiệu quả một biến số để xem nó tác động thế nào đến bình quân của tổng số những yếu tố liên hệ đến ngân sách. Ông cũng bổ sung vào đây những biến số như sự quên lãng (perdition de souvenir (P)) của người nhắn tin và vốn uy tín (capital notoriété (P)) của nhãn hiệu để đánh giá những hiệu quả dài hạn của quảng cáo.Theo ông, quảng cáo là đầu tư và sự duy trì uy tín của nhãn hiệu là một sự gây vốn. Mô hình của Lambin cho phép tính toán ngân sách theo hiệu quả tức khắc lẫn hiệu quả dài hạn của nó.

quảng cáo là đầu tư và sự duy trì uy tín của nhãn hiệu là một sự gây vốn

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.