Home e-Commerce

Partial cybermarketing

339

Partial cybermarketing – Tiếp thị ảo một phần: Chiến lược bán sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua cả các kênh phân phối truyền thống lẫn Internet.