CakePHP

Zend

Slim

FuelPHP

CodeIgniter

Symfony