Page Loading Speed via HTML: Tốc độ load trang thông qua HTML. Cả GoogleBing đều sử dụng tốc độ tải trang làm một yếu tố xếp hạng. Robots có thể ước tính tốc độ load trang web của bạn một cách chính xác dựa trên code của trang và kích cỡ file.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.