Home Email & SMS Marketing

Opt-Out hay Unsubscribe

960

Opt-out còn gọi là Unsubscribe – Hủy đăng ký): Khi khách hàng của bạn không muốn nhận thêm thông tin qua email từ bạn nữa, họ sẽ sử dụng chức năng này để yêu cầu loại bỏ email của bạn khỏi danh sách email mà họ đã đăng ký. Đây là chức năng bắt buộc phải có trong mỗi email bạn gửi tới cho khách hàng.

SHARE