Home Brand Management

Ombudsman

403

Ombudsman: Đại diện của dân để kiểm tra hành vi chính phủ và thâu nhận khiếu nại của người dân (thuật ngữ gốc Thuỵ Điển)

 

SHARE