Home e-Commerce

Off-line payment method

9

Off-line payment method Là những phương thức thanh toán không được thực hiện và xử lý qua Internet như: chuyển khoản, thanh toán séc, thanh toán tiền mặt

SHARE