Marketing Accountability Foundation viết tắt MAF – Quỹ trách nhiệm giải trình tiếp thị: là tổ chức độc lập, tư nhân, tổ chức tự quản quản lý các hoạt động của Hội đồng quản trị. Nó cung cấp giám sát, quản trị và tài trợ cho Hội đồng Quản lý Tiêu chuẩn (MASB) và Hội đồng Cố vấn (MAC) của nó và lựa chọn các Giám đốc MASB và Cố vấn MAC. Nó được ủy quyền bởi các cử tri của mình để thiết lập và cải tiến các tiêu chuẩn về đo lường và tiếp thị đo lường, giáo dục các thành phần về các tiêu chuẩn đó, và bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn của quá trình thiết lập tiêu chuẩn. Quỹ được thành lập riêng cho các mục đích từ thiện, giáo dục, khoa học và văn học trong phạm vi Mục 501 (c) của Luật Thu Nhập Nội địa. Nguồn kinh phí bao gồm phí hội viên, dự án, hội thảo, dịch vụ kỹ thuật, xuất bản phẩm và đào tạo, dịch vụ tư vấn và kiểm toán.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.